Ogłoszenia - biuletyn informacyjny OZEC Sp. z o.o.


5.05.2020r

Przebudowa dróg polegająca na doświetleniu istniejących przejść dla pieszych w ul. Andriollego i w ul. Armii Krajowej Otwocku - trzy Części. Numer referencyjny: ZP.271.3.2022.OZEC
Termin składania ofert do: 20 maja 2022 r. do godziny 12:00
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/
Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7dc2c2b7-eecf-4f79-a76a-e35703927db3
dentyfikator postępowania z miniPortalu: 
7dc2c2b7-eecf-4f79-a76a-e35703927db3
Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00146807/01

Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00146807/01


Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)


Załącznik Nr 1.1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dotyczy Części I zamówienia


Załącznik Nr 1.2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dotyczy Części II zamówienia


Załącznik Nr 1.3 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dotyczy Części III zamówienia


Załącznik Nr 2.1 - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) - dotyczy Części I zamówienia


Załącznik Nr 2.2 - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) - dotyczy Części II zamówienia


Załącznik Nr 2.3 - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) - dotyczy Części III zamówienia


Załącznik Nr 3.1 - wzór Formularza Ofertowego - dotyczy Części I zamówienia


Załącznik Nr 3.2 - wzór Formularza Ofertowego - dotyczy Części II zamówienia


Załącznik Nr 3.3 - wzór Formularza Ofertowego - dotyczy Części III zamówienia


Załącznik Nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik Nr 4a - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik Nr 5 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik Nr 5a - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik Nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej


Załącznik Nr 7 - wzór wykazu robót


Załącznik Nr 8 - wzór wykazu osób


Załącznik Nr 9 - wzór zobowiązania do oddania zasobów


ZZałącznik Nr10 - wzór oświadczenia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


Załącznik Nr 11 - Identyfikator Postępowania generowany przez miniPortal (ID Postępowania)


Załącznik Nr 12 - wzór oświadczenie Wykonawcy


Załącznik Nr 12a - wzór oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby


Załącznik Nr 13 - dotyczy Części I Zamówienia, Projekt przebudowy drogi polegający na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych przy OSM w ul. Andriollego w Otwocku


Załącznik Nr 14 - dotyczy Części II Zamówienia, Projekt przebudowy drogi polegający na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych przy OZEC w ul. Andriollego / Lennona w Otwocku


Załącznik Nr 15 - dotyczy Części III Zamówienia, Projekt przebudowy drogi polegający na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych w ul. Armii Krajowej przy ul. Sosnowej w Otwocku


Załącznik Nr 16 - dotyczy Części I Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Projekt przebudowy drogi polegający na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych przy OSM w ul. Andriollego w Otwocku


Załącznik Nr 17 - dotyczy Części II Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Projekt przebudowy drogi polegający na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych przy OZEC w ul. Andriollego / Lennona w Otwocku


Załącznik Nr 18 - dotyczy Części III Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Projekt przebudowy drogi polegający na doświetleniu istniejącego przejścia dla pieszych w ul. Armii Krajowej przy ul. Sosnowej w Otwocku


Załącznik Nr 19 - dotyczy Części I Zamówienia, Przedmiar - dobudowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy OSM w ul. Andriollego w Otwocku


Załącznik Nr 20 - dotyczy Części III Zamówienia, Przedmiar - dobudowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy OZEC w ul. Andriollego / Lennona w Otwocku


Załącznik Nr 21 - dotyczy Części III Zamówienia, Przedmiar - dobudowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Armii Krajowej przy ul. Sosnowej w Otwocku15.05.2022 r.

Do Uczestników postęowania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert do: 25 maja 2022 r. do godziny 12:00
Termin otwarcia ofert: 25 maja 2022 r. godzina 13:00


18.05.2022 r.

Do Uczestników postęowania


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dotyczy Części I, II i III zamówienia.19.05.2022 r.

Do Uczestników postęowania


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dotyczy Części I, II i III zamówienia.


25.05.2022 r.

Do Uczestników postępowania


INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.


Do Uczestników postępowania


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


01.06.2022 r.

Do Uczestników postępowania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy Części I zamówieniaZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy Części II zamówienia


15.06.2022 r.

Do Uczestników postępowania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dotyczy Części III zamówienia


23.06.2022 r.

Do Uczestników postępowania


Ogłoszenie o wyniku postępowania


Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.