banner_glowny

Nowe Informacje

kreseczka

  Ekologia - czas zacząć!  technologie

kreseczka

  Projekty w 2010-2013.  rozwój

kreseczka

  Poradnik klienta.  wiedza

kreseczka

 

Czym się zajmujemy?

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i innych obiektów. Zarządzamy prawie 10 km sieci cieplnej oraz nowoczesną kotłownią gazową. Mamy już ponad 40 lat doświadczenia w obsłudze kotłowni gazowych.

 

Dane teleadresowe

Otwocki Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o


ul. Anriollego 64, 05-400 Otwock

Tel. 022 779 25 57
centrala

Godziny otwarcia:
pn. - pt. 7-15

 

E-BOK

Czytaj więcej...

 

 

kreseczka

Wysokosprawna kogeneracja już produkuje prąd w OZEC-u
z dn. 20 lutego 2024 r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 5 milionów dofinansowania w formie pożyczki i dotacji w ramach Programu Priorytetowego "Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizowano projekt pn. "Budowa układu ciepłowniczego wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb OZEC Sp. z o.o."
Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2022 roku w momencie podpisania umowy z  wykonawcą, a zakończona została w grudniu 2023 roku. Całkowity koszt projektu netto wyniósł 5 086 549,00 zł. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 66,82% - pożyczka, zaś pozostałe 33,18% to dotacja.
Zakres projektu obejmował budowę wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,999 kWh i mocy cieplnej 1,084 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) łącznie ze stacją transformatorową.
W ramach ww. projektu powstała jednostka wytwarzająca energię elektryczną i ciepło w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.
Ilość wyprodukowanej energii cieplnej w skojarzeniu 19 341 GJ/rok, a energii elektrycznej 5 060 MWh/rok. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 10 973,24 GJ/rok, a szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 wyniesie 2 468 Mg/rok.
Ilość wyprodukowanej energii cieplnej w skojarzeniu 19 341 GJ/rok, a energii elektrycznej 5 060 MWh/rok.
Wytworzona w procesie produkcji w skojarzeniu energia elektryczna w pierwszej kolejności zostanie przeznaczona na pokrycie potrzeb własnych Spółki, nadwyżka energii zostanie sprzedana. Wykonana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej, co spowoduje poprawę rentowności przedsiębiorstwa i stabilność cen wyprodukowanej energii cieplnej. Dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń nastąpi poprawa jakości powietrza w regionie. 
Równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego zapewniona zostanie znaczna oszczędność nieodnawialnych źródeł energii w porównaniu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w układach rozdzielnych. Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dzięki obecności stabilnego źródła działającego poza centralnie sterowaną siecią dystrybucyjną. Wysokosprawna kogeneracja umożliwi dostawę mediów w sposób niezakłócony ze strony dystrybutora do procesu produkcyjnego.
Kogeneracja
Kogeneracja
Kogeneracja


kreseczka

Trwają prace przy budowie kogeneracji w OZEC Sp. z o.o.
z dn. 1 sierpnia 2023 r.

Besc_podpisanie Besc_podpisanie Besc_podpisanie
Besc_2

Zakończenie prac przewidziane jest III/IV kw. br. Realizacja prac pozwoli ograniczyć zużycie energii pierwotnej i emisji CO2 

kreseczka

INFORMACJA
z dn. 12 maja 2023 r.

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zmiany uwarunkowań finansowych inwestycji, nie przystąpi do budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Otwocku, w systemie TBS.
Planowany montaż finansowy inwestycji wiązałby się z wysoką partycypacją najemców, koniecznością zaciągnięcia wyższego kredytu i ryzykiem dużych obciążeń finansowych dla najemców z tytułu spłaty rat kredytowych w kolejnych latach.
Zakładając dodatkowo perspektywę uruchomienia od lipca 2023 roku preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oprocentowanego na ok. 2% można ocenić, że oferta budowy lokali w systemie TBS nie będzie atrakcyjna dla przyszłych najemców.
Miasto Otwock ma możliwość uzyskania dofinansowania do 95% kosztów całego zadania inwestycyjnego z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i możliwość uzyskania tak dużego dofinansowania oraz duże potrzeby mieszkaniowe w zasobie komunalnym, to Miasto Otwock będzie partycypować w budowie dziewięćdziesięciu lokali mieszkalnych w trzech budynkach wielorodzinnych, a nie w pięciu lokalach jak wcześniej planowano. Najemców przyszłych lokali będzie wskazywać miasto.
Zarząd OZEC Sp. z o.o.


 

kreseczka

Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego dla potrzeb OZEC Sp. z o.o.
Z przyjemnością Państwa informujemy,

 

Besc_podpisanie

że Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisał umowę z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Utworzenie efektywnego systemu ciepłowniczego dla potrzeb OZEC Sp. z o.o.". Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 17,3 mln zł brutto. Zadanie polega na przebudowie i wymianie sieci ciepłowniczej oraz dobudowie instalacji wytwórczych. Projekt ma być zrealizowany do końca grudnia 2025 r. i będzie miał znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Otwocku. Dofinansowanie otrzymane z NFOŚiGW stanowią: dotacja w kwocie 6,5 mln oraz pożyczka 7,6 mln co pokryje 100% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.

Besc_2

Po realizacji zaplanowanych inwestycji Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. osiągnie status efektywnego systemu ciepłowniczego określonego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UM z dnia 25.10.2012 r.

 

kreseczka

OZEC Sp. z o.o. ogłasza wstępny nabór najemców...
w systemie tzw."TBS" przy ul. Sikorskiego (os. Ługi) w Otwocku.

Kogeneracja
Mieszkania zostaną wykonane w standardzie " pod klucz" z wyposażeniem tzw. białego montażu, glazury, terakoty, paneli podłogowych, parapetów, stolarki drzwiowej i kuchni gazowych / elektrycznych. Do każdego lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy.
Czytaj więcej...


kreseczka

INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o  zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz.2236) Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dokonuje zwrotu nadpłaconych kwot wynikających z zakupu węgla przez gospodarstwa domowe w okresie od 3.10.2022 r. do 18.11.2022 r.
Warunkiem uzyskania zwrotu środków jest przedstawienie, zgodnie z artykułem 9 ust. 1 w/w ustawy:
-"wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego" - przez mieszkańców gminy Otwock (wydawany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w  Otwocku)
- zaświadczenia wystawionego przez wójta lub burmistrza - przez mieszkańców gmin sąsiadujących

Zwrot nadpłaconej ceny przysługuje na zakup węgla w ilości do 1,5 tony.

Prosimy o zgłaszanie się do biura OZEC Sp. z o.o. przy ul. Andriollego 64 w godzinach 8.00 - 14.00.


kreseczka

OZEC Sp. z o.o prowadzi sprzedaż węgla dla mieszkańców Otwocka
Od 3 października...

Węgiel na składzie
Od 3 października br. Miasto Otwock przy współpracy i zaangażowaniu miejskich spółek - Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - uruchomiło dystrybucję węgla dla zainteresowanych mieszkańców. Sprzedaż węgla odbywa się na terenie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Kraszewskiego 1, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-15:00, w piątek 7:00-12:00, nr tel.: 669 970 237. Na miejscu jest możliwość skorzystania z transportu węgla do gospodarstwa domowego - koszt 49 zł brutto.
Warunkiem zakupu węgla jest okazanie kopii deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli ktoś nie posiada deklaracji CEEB, może ją otrzymać w Urzędzie Miasta Otwocka. Aby zapewnić ciągłą dostępność opału, można kupić do 2 ton węgla, na jedno gospodarstwo domowe.

Węgiel nie jest paczkowany!
Ceny opału:
- węgiel klasy orzech - 2000 zł brutto,
- tzw. ekogroszek - 2000 zł brutto


kreseczka

Pierwsi lokatorzy otwockich TBS-ów otrzymali klucze...
W niespełna dwa lata...

Kogeneracja
1 czerwca br. lokatorzy budynków wielorodzinnych wybudowanych w systemie TBS odebrali klucze do swoich mieszkań. Inwestycja została zrealizowana przez Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej.
Czytaj więcej...


kreseczka

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji...
OZEC podpisał umowę

Kogeneracja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.12.2021 r. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisał umowę z NFOŚIGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb OZEC Sp. z o.o." w kwocie 3 200 000,00 zł. ( netto ) z czego dotacja wynosi 33,18% kosztów kwalifikowanych.
Efekt ekologiczny przedsięwzięcia:
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 10 973,24 ( GJ/rok)
- zmniejszenie emisji CO2: 2468 (Mg/rok)
Ilość wytworzonej energii cieplnej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja): 19 341 (GJ/rok) i ilość wytworzonej energii elektrycznej:
5 060 (MWh/rok). Planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2022/23 r. Celem powyższego działania jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawa jakości powietrza ( ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery).
Dzięki równoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej i w trakcie tego samego procesu technologicznego zostanie zapewniona oszczędność energii pierwotnej a tym samym tańsze ciepło.


kreseczka

Otwock realizuje budownictwo społeczne
TBS-y na finiszu

czytaj więcej..

tbsbudowa


kreseczka

Zmiany w przyjmowaniu interesantów od dnia 5 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo! W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na celu bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników OZEC Sp. z o.o. informujemy, iż od dnia 05.11.2020r. ograniczamy przyjmowanie interesantów do odwołania. W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu, prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr tel. 22-779-25-57. Zachęcamy do kontaktu elektronicznego: sekretariat@ozec.eu
Bardzo prosimy o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

 

kreseczka

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pierwszych w Otwocku budynków wielomieszkaniowych
TBS

 

Budowa_1

W dniu 14 października 2020 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pierwszych w Otwocku budynków wielomieszkaniowych, które będą budowane przez miejską Spółkę OZEC w systemie TBS. Każdy budynek będzie 4 kondygnacyjny i 2 klatkowy o pow. ok. 830 m2. Realizowana przez spółkę inwestycja znajduje przy ul. J. Poniatowskiego. W zespole zaplanowanym będzie łącznie 40 mieszkań. Wszystkie lokale będą miały balkony natomiast mieszkania na parterze tarasy i ogródki. Budynki wybudowane będą przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone zostaną w tzw. biały montaż, glazurę, terakotę, panele podłogowe i kuchnie gazowe, po oddaniu do użytkowania będą gotowe do zamieszkania.

Budowa_2

Budowa będzie finansowana głównie z preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Współuczestnikami inwestycji będą również partycypanci (najemcy), gmina i spółka. Planowana kwota inwestycji to ok. 10 700 tys. zł. Finansowanie zwrotne wynosić będzie do kwoty 6 651 tys. zł., partycypacja najemców ok. 18 % inwestycji. We wrześniu br. Spółka podpisała umowę z wykonawcą z terminem zakończenia i zyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31.12.2021r.

 

kreseczka

TBS wizualizacja. Nabór ruszył...
kryteria naboru opublikowane...


Projekt wizualizacji TBS Otwock.

czytaj więcej..

tbswizual

Odpowiedzialność ekologiczna w naszym zakładzie energetyki cieplnej
consulting i edukacja

 

drzewko

Ekologia to racjonalne gospodarowanie energią i dokonywanie właściwych wyborów.

Racjonalne gospodarowanie energią jest jednym z najważniejszych celów stojących przed firmami zajmującymi się jej produkcją i dystrybucją. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej od wielu lat stara się minimalizować negatywny wpływ na otaczające nas środowisko dzięki wdrażaniu nowych technologii do produkcji energii cieplnej.

Dokładamy wszelkich starań, by ograniczać emisje spalin oraz koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, odpowiednim elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, ciągłym podnoszeniem standardów wytwarzania energii cieplnej jak i edukacji naszych klientów w temacie termomodernizacji budynków. Aby ograniczać straty ciepła z samej sieci, systematycznie prowadzimy jej modernizację.

czytaj więcej..

 

kreseczka

Nasze projekty - rozwiązania i technologie
projekty zrealizowane i planowane

modernizacja elektrocieplowni
Modernizacja - wymiana kotła gazowego i stacji uzdatniania wody 2013
W 2013 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został wymieniony kocioł gazowy PWPG-6 na nowy 4MW...
czytaj więcej..

Modernizacja - bufor ciepła 2011
W 2011 roku na przełomie maja i czerwca został wymieniony bufor ciepła. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologi zmniejszyliśmy straty ciepła. Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.
czytaj więcej..

Modernizacja systemu odprowadzania spalin 2010
W 2010 roku przebudowano komin. Nowy komin jest bardzo nowoczesny i spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z polskimi jak i europejskimi normami ...
czytaj więcej..

 

Home | Organizacja | Historia spółki | Ekologia | Projekty | Nagrody | Poradnik | Dystrybucja ciepła | Ciepło | Konserwacje | Dane teleadresowe | Jak do nas trafić

Copyright C 2011 Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. All Rights Reserved.